poniedziałek, 17 marca 2014

PZSzach doszedł do rozumu!!

Polski Związek Szachowy wysłuchał krytyki zewnętrznej m.in: http://szacharnia.blogspot.com/2014/02/wszyscy-bedziemy-mistrzami-misiami-w.html dotyczącej ilości rozegranych partii niezbędnych do wypełnienia norm na kategorie i od 1 marca zmienił regulamin. Oto jego fragment:

4. NORMY RANKINGOWE
4.1. Zawodnik wypełnił normę na daną kategorię, jeżeli osiągnięty przez niego wynik
rankingowy Ru jest co najmniej równy wymaganemu dla danej kategorii Rmin.
4.2. Zestawienie rankingowych norm klasyfikacyjnych oraz wymaganej liczby partii,
niezbędnych dla osiągnięcia norm:

na tytuł mistrza 2200 2400 9 partii*)

na tytuł kandydata 2000 2200 9 partii*)

na I kategorię 1800 2000 9 partii*)

na II kategorię 1600 1800 7 partii**)

na III kategorię 1350 1550 7 partii**)

na IV kategorię 1150 1300 5 partii 
na V kategorię 1000 1050 5 partii
*) patrz pkt. 4.7. **) patrz pkt. 4.9

4.3 Można zaliczyć normę zawodnikowi, który rozegrał mniej partii niż wynika to z Tabeli
nr 3, ale pod warunkiem, że uzyskał w nich tyle punktów, ile musiałby uzyskać
z wymaganej minimalnej liczby partii. Przyjmuje się wtedy, że w partiach brakujących
do wymaganego limitu miałby on rywali o rankingu równym średniemu rankingowi
swoich przeciwników z danego turnieju.
4.4. W zawodach, w których rozegrano więcej partii, niż minimum wymaganej do oceny
klasyfikacyjnej, można pominąć partie wygrane z zawodnikami, których udział
w zawodach pogarsza średni ranking. Jednakże liczba partii przedstawionych do oceny
klasyfikacyjnej nie może być mniejsza niż wymagana.
4.5 Jeżeli turniej szwajcarski składa się z większej liczby rund niż wymagane minimum, to
normę można wypełnić również w rundach po wymaganym minimum.
4.6. W turnieju kołowym normę oblicza się ze wszystkich rozegranych partii.
4.7. Normę na I kategorię, tytuł kandydata lub tytuł mistrza można zdobyć w turniejach
5-8 rundowych. W takich turniejach za limit partii niezbędnych do uzyskania normy
przyjmuje się liczbę rund w turnieju. Przy obliczaniu normy w takich turniejach nie
mają zastosowania pkt. 4.3., 4.4., 4.5.
4.8 Jeżeli w turnieju 9-rundowym zawodnik wygrał partię walkowerem lub pauzował
turniej taki traktowany jest jak turniej 8-rundowy.
4.9 Na wniosek zawodnika można nadać III lub II kategorię, jeżeli uzyskał on odpowiedni
wynik rankingowy w dwóch turniejach 5 lub 6 rundowych.

Cały regulamin: http://www.pzszach.org.pl/pub/3/3/302/Regulamin_Klasyfikacyjny_2014_r..pdf